Yleiset sopimusehdot

1. Palvelun kuvaus, sopimuksen sopijaosapuolet ja Rental Service Finland Oy:n oikeus muuttaa ehtoja

a) Rental Service Finland Oy tarjoaa yhteiskäyttöautopalvelua nimellä Wanna GoGo. Palvelussa tarjotaan vuokralle yhteiskäy ttöajoneuvoja rekisteröityneiden asiakkaiden käyttöön 24 tuntia vuorokaudessa. Ajoneuvon vuokraaminen tapahtuu verkkosivujen tai mobiilisovelluksen kautta. Asiakas varaa, noutaa, tarkastaa sekä palauttaa ajoneuvon itsenäisesti vuokrauksen aikana.

b) Seuraavia ehtoja sovelletaan Wanna GoGo- yhteiskäyttöautopalvelun asiakkaan, jäljempänä Asiakas ja Rental Service Finland Oy:n, (Y-tunnus: 3005337-3, Vilkkimäentie 13 as 3, 21420 Lieto) Wanna Go Goyhteiskäyttöautopalvelun, jäljempänä Palvelu välillä.

c) Rental Service Finland Oy:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa yleisiä ehtoja. Mikäli ehtoja muutetaan, käyttäjän on hyväksyttävä päivitetyt ehdot jatkaakseen Palvelun käyttöä.

2. Wanna Go Go- yhteiskäyttöautopalvelun rekisteröitymisen ja käytön edellytykset

a) Asiakkaan tulee olla vähintään 18- vuotias luonnollinen henkilö. Asiakkaalla tulee olla viranomaisen myöntämä voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajokorttiluokka oikeuttaa kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa. Ajokortin molemmat puolet tulee dokumentoida Palvelussa rekisteröitymisen yhteydessä, sekä kasvokuva Asiakkaasta, joko käyttämällä sovelluksen biometristä kasvojentunnistusta tai toimittamalla riittävät todisteet asiakaspalveluun. Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on riittävä ajokokemus ajoneuvon turvallista kuljettamista varten.

b) Asiakkaan tulee täyttää ja hyväksyä nämä yleiset käyttöehdot ja antaa hyväksyntänsä henkilötietojensa käsittelyyn rekisteröitymisen yhteydessä, 1 saadakseen käyttöoikeuden Palveluun ja oikeuden toimia vuokratun ajoneuvon kuljettajana.

c) Mikäli Asiakkaalla on ulkomailla myönnetty ajokortti, Asiakkaan tulee olla yhteydessä Palvelun asiakaspalveluun. Ulkomaalaisten asiakkaiden tulee myös hyväksyä nämä yleiset ehdot ennen rekisteröitymisen hyväksymistä.

3. Rekisteröityminen ja asiakkaan tiedot Wanna Go Go yhteiskäyttöautopalvelussa

a) Rekisteröityessään Asiakas antaa henkilötietonsa sisältäen koko nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, tiedot maksuvälineestä ja maksutavasta, sekä kuvat Asiakkaan voimassa olevasta ajokortista. Asiakkaan tulee huolehtia asiakirjojen voimassaolosta ja viivytyksettä ilmoittaa kaikki muutokset edellä mainittuihin tietoihin liittyen. Mikäli Asiakkaan ajo-oikeutta rajoitetaan tai se poistetaan, tulee tästä ilmoittaa Palvelun asiakaspalveluun viivytyksettä. Tällaisissa tapauksissa Palvelulla on oikeus rajoittaa tai kieltää Palvelun käyttö rajoitusten poistamiseen asti.

b) Rekisteröityessään palveluun, Asiakkaan tulee luoda käyttäjätili ilmoittamalla koh d a s s a 3 . a ) m a i n i t u t t i e d o t . Tu n n i s t a u t u m i n e n t a p a h t u u mobiilisovelluksessa lataamalla tarvittavat ajo-oikeuteen oikeuttavat asiakirjat. Palvelun hyväksyttyä asiakkaan tiedot ja asiakirjat Asiakkaan käyttäjätili aktivoidaan, jonka jälkeen asiakas on oikeutettu Palvelun käyttöön.

c) Asiakkaan tulee myös hyväksyä Palvelun yleiset käyttöehdot ja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ennen palveluun rekisteröitymistä. Käyttäjän on noudatettava yleisiä käyttöehtoja rekisteröityessään käyttäjäksi sekä kaikkina aikoina, kun Asiakas käyttää Palvelua. Edellä esitetystä huolimatta käyttäjä voi milloin tahansa ilmoittaa Palvelulle aikomuksestaan lopettaa palvelun käyttö. Palvelu käsittelee peruutuksen tietosuojaselosteessa kuvatuin ehdoin. Palvelu voi väliaikaisesti tai lopullisesti peruuttaa käyttäjän oikeuden käyttää palvelua, mikäli se katsoo, että näiden yleisten sopimusehtojen velvoitteita on rikottu.

4. Wanna Go Go- yhteiskäyttöautopalvelun käyttö ja rajoitukset sekä asiakkaan velvollisuudet

a) Asiakkaan tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta kaikissa tilanteissa Palvelun ajoneuvoja kuljettaessa. Asiakas on vastuussa Palvelun ajoneuvosta ja ajoneuvon turvallisesta kuljettamisesta vuokrauksen alkamisajankohdasta sen päättymiseen. Asiakkaan tulee huolehtia Palvelun ajoneuvosta kuin omastaan. Asiakas ei saa kuljettaa ajoneuvoa päihteiden vaikutuksen alaisena tai Suomen lakien vastaisesti missään tilanteessa.

b) Palvelun ajoneuvoa saa kuljettaa vuokrauksen aikana ainoastaan palveluun hyväksytty Asiakas. Lisäkuljettajia ei hyväksytä enää palveluun väärinkäytösten estämiseksi.

c) Palvelun ajoneuvoja ei saa missään tilanteessa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin tai muuhun normaalista käytöstä poikkeavaan tarkoitukseen. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa tieliikennelakia ja kyseisen lain mahdollisia rajoituksia. Ajoneuvossa olevan rekisteröintiotteen rajoituksia tulee myös noudattaa kaikissa tilanteissa, kuten painorajoituksia tai sallittua henkilömäärää ajoneuvossa. Ajoneuvoilla ei saa vetää peräkärryä, asuntoautoa tai muita esineitä. Ajoneuvoa ei saa käyttää toisen ajoneuvon hinaukseen tai työntämiseen, autourheiluun, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin. Myös ajo-opetus, ja ajoneuvotestit ovat kiellettyjä ajoneuvolla. Ajoneuvoa ei saa myöskään kuljettaa kunnossapitämättömillä teillä tai jäällä, eikä ajoneuvolla saa ajaa yleisten tiealueiden ulkopuolella. Ajoneuvoa ei saa käyttää Asiakkaan markkinointitarkoituksiin ilman lupaa eikä Asiakas saa tarjota ajoneuvolla maksullisia liikennöimisen palveluita, kuten ajoneuvon vuokrausta. Ajoneuvossa ei saa myöskään kuljettaa vaarallisia, myrkyllisiä tai syttyviä aineita. Mikäli näitä kieltoja tai ohjeita rikotaan, Asiakkaalta peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

d) Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Ajoneuvoa ei saa viedä Ahvenanmaalle ilman Palvelulta saatua kirjallista lupaa. Näiden kieltojen ja ohjeiden rikkominen johtaa palveluhinnaston mukaisten maksujen veloittamiseen Asiakkaalta.

e) Ajoneuvossa ei saa tupakoida eikä kuljettaa eläimiä vapaana. Eläimet tulee kuljettaa aina asianmukaisessa eläimen kuljettamiseen tarkoitetussa kuljetushäkissä tai laatikossa. Kuljetushäkki tai laatikko tulee olla sidottuna ajoneuvon liikkuessa. Mikäli näitä ohjeita rikotaan peritään näistä palveluhinnaston mukaiset siivousmaksut. 3

f) Ajoneuvo on lukittava aina ajoneuvosta poistuttaessa. Asiakas avaa ja lukitsee ovet vuokrauksen aikana mobiilisovelluksella. Ajoneuvon avaimia käytetään ainoastaan ajoneuvon käynnistämiseen. Avaimet löytyvät ajoneuvon hansikaslokerosta. Mikäli ovet lukitaan vuokrauksen päättyessä avaimilla ja avaimet joudutaan noutamaan tai yrityksen edustaja joutuu käymään ajoneuvon luona, peritään Asiakkaalta palveluhinnaston mukainen maksu.

g) Polttoaine ei kuulu vuokrauksen hintaan. Asiakas tankkaa ajoneuvoon kuuluvaa polttoainetta ennen ajoneuvon palauttamista (tarkastuksessa puuttuu yli 1,5 litraa polttoainetta). Polttoainesäiliön tulee olla täynnä vuokrauksen päättyessä. Mikäli ajoneuvo jätetään tankkaamatta, peritään tankkauksesta palveluhinnaston mukainen maksu, sekä täydennetyn polttoainemäärän hinta Palvelun valitsemalta huolto-asemalta.

h) Asiakas ei saa suorittaa mitään toimenpiteitä, tehdä muutoksia tai korjata ajoneuvoa ilman Palvelun etukäteen antamaa suostumusta.

i) Asiakkaan on noudatettava varausten aikatauluja ja ilmoitettava Palvelulle viivästyksistä, jotta seuraavalle asiakkaalle voidaan ilmoittaa viivästyksestä. Yli 10 minuutin viivästyksistä aiheutuu palveluhinnaston mukainen myöhästymismaksu. Yli tunnin mittainen myöhästyminen ilmoitetaan p o l i i s i l l e . A s i a k k a a l t a p e r i t ä ä n p a l v e l u h i n n a s to n m u k a i n e n myöhästymismaksu jokaiselta alkavalta tunnilta.

j) Varatessaan ajoneuvon Palvelun kautta, Asiakkaan ja Palvelun välille syntyy vuokrauksesta Sopimus, josta asiakas saa kuitin sähköpostiinsa varauksen päätyttyä.

k) Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia Palvelun antamia ohjeita vuokraukseen tai palveluun liittyvissä asioissa riippumatta siitä mitä kautta ohjeet annetaan.

l) Varauksen aikana Asiakkaan maksukortille tehdään 40 € suuruinen katevaraus, josta laskutetaan tarvittaessa ylitse menevien kilometrien hinta tai myöhästymisestä aiheutuva maksut. Mikäli ylimääräisiä maksuja ei synny vuokrauksen aikana, katevaraus poistuu automaattisesti vuokrauksen päätyttyä.

5. Wanna Go Go- yhteiskäyttöauton tarkastaminen, vahingot ja asiakkaan korvausvelvollisuus

Kaikissa vahinko- ja varkaustapauksissa on otettava välittömästi yhteys Palvelun asiakaspalvelun päivystysnumeroon. Liikennevahingon sattuessa toisen osapuolen kanssa tai mikäli syntyy henkilövahinkoja, on Asiakkaan myös otettava yhteys yleiseen hätänumeroon 112.

a) Asiakas on aina vuokrauksen aikana ajoneuvon haltija ja vastaa vuokrauksen aikana ajoneuvosta, vaikka ajoneuvoa kuljettaisi Palvelun hyväksymä

b) Asiakas hyväksyy, ettei Palvelun henkilökunta ole luovuttamassa ja tarkastamassa ajoneuvoa, vaan asiakas vuokraa yhteiskäyttöajoneuvon, ja vuokraaminen tapahtuu itsevuokrauksena mobiilisovelluksen avulla. Asiakkaan vastuulle jää ajoneuvon kunnon tarkistaminen ennen vuokrauksen aloittamista ja vuokrauksen päättymisen jälkeen. Ennen vuokrauksen aloittamista Asiakkaan tulee varmistua ajoneuvon kunnosta ja laitteiden toiminnasta : • Ajoneuvon turvalaitteiden toiminta • Ajoneuvon hallintalaitteiden toiminta • Ajoneuvon vika- tai virheilmoitukset mittaristossa • Mahdolliset vauriot auton ulko- tai sisäpuolella

c) Mikäli tarkastuksessa ilmenee jokin vaurio, vika tai häiriö, tulee Asiakkaan olla yhteydessä välittömästi Palvelun asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu tekee päätöksen voiko ajoneuvoa ottaa käyttöön viasta tai puutteesta huolimatta.

d) Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon mahdolliset vauriot Palvelun mobiilisovelluksen edellyttämällä tavalla ennen vuokrauksen aloittamista. Mobiilisovelluksessa Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastaa mahdolliset vanhat vauriot. Uusien vaurioiden ja vahinkojen ilmoittaminen on pakollista, jotta niiden aiheuttamat kustannukset voidaan kohdentaa oikealle käyttäjälle tai aiheuttajalle.

e) Mikäli Asiakas ei ilmoita Palvelun asiakaspalvelulle mahdollisista vioista, puutteista tai uusista vaurioista ennen vuokrauksen alkua, voidaan olettaa ettei ajoneuvossa ole ollut vikoja, puutteita tai uusia vaurioita vuokrauksen alkaessa. Asiakas on vastuussa uusista vaurioista, jotka ovat syntyneet Asiakkaan vuokrauksen aikana. 5

f) Asiakkaan tulee palauttaa ajoneuvo ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa. Asiakkaalla on korvausvelvollisuus palveluhinnaston mukaisesti ajoneuvosta ja sen varusteista. Korvausvelvollisuus koskee kaikkia ajoneuvon osia (ajoneuvon kori, alusta, renkaat, tuulilasi, pölykapselit tai vanteet ja muut vastaavat auton osat sekä ajoneuvon varusteet). Mikäli auton vika tai vaurio johtuu ajoneuvon sopimusehtojen vastaisesta, vääränlaisesta tai huolimattomasta käytöstä, tällöin Asiakkaalla on täysi korvausvelvollisuus ajoneuvosta. Mikäli joitain tiettyjä korjauskuluja ei ole määritetty palveluhinnastoon, Asiakkaalta voidaan periä korjauskulut täysimääräisesti toteutuneiden kustannusten mukaan, tämän lisäksi mahdolliset hallinto- ja siirtomaksut, vahingon aiheuttamat kustannukset sekä palveluhinnaston mukaan auton seisomisesta johtuvat seisontakulut, jäävät Asiakkaan maksettavaksi. Asiakas vastaa ja on velvollinen maksamaan vuokrauksen aikana ajoneuvon käytöstä johtuvat siirto-, pysäköinti-, pysäköintivirhe- ja sakkomaksut. Asiakas on myös vuokrauksen jälkeen velvollinen maksamaan vuokrausohjeiden laiminlyömisestä tai huolimattomuudesta johtuvat maksut. Mikäli Palvelun täytyy lähettää maksuja Asiakkaalle, peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

g) Asiakas sitoutuu siivoamaan omat roskansa, tahrat ja ravistelemaan matot vuokrauksen päättyessä sekä ilmoittamaan Palvelun mobiilisovelluksessa vuokrausta päättäessä ajoneuvon siisteyden tilan. Mikäli ajoneuvo on jätetty siivoamatta voi Palvelu periä ajoneuvon siivouksesta korvauksen palveluhinnaston mukaan. h) Mikäli Asiakas kadottaa ajoneuvon avaimet, Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvojen uudet avaimet ja lukkotyöt kustannusten mukaan, sekä lisäksi ajoneuvon seisontakulut palveluhinnaston mukaan

6. Vakuutukset

a) Palvelun ajoneuvoissa on liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot omavastuun ylittävältä osalta. Kaskovakuutus korvaa (törmäys, luonnonilmiö, eläin, varkaus, palo) omavastuun ylimenevältä osalta normaaleiden vakuutusehtojen mukaisesti. Asiakkaan on huomioitava, ettei vakuutus korvaa vahinkoja, jotka Asiakas on aiheuttanut toiselle osapuolelle tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

b) Palvelun ajoneuvon omavastuu on 1000 euroa. Vahinko- ja vauriotilanteissa asiakkaalta peritään kustannukset palveluhinnaston mukaisesti, kuitenkin 6 enintään 1000 euron omavastuuseen asti. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvaamaan täysimääräisesti vahingot ja vauriot, jotka Asiakas on aiheuttanut törkeällä tuottamuksella, tahallisesti tai huolimattomuuttaan.

c) Vakuutus ei korvaa ajoneuvon seisomisesta johtuvia kuluja, vaan Asiakas on velvollinen korvaamaan Palvelulle tulonmenetyksenä seisomisesta johtuvia kuluja palveluhinnaston mukaisesti mikäli vahingot tai vauriot on aiheutettu törkeällä tuottamuksella, tahallisesti tai huolimattomuuttaan. Seisontapäiviä voidaan laskuttaa asiakkaalta maksimissaan 5 vrk per vahinko sen hetkisen vuokraushinnaston mukaisesti.

7. Ajoneuvon varaaminen ja varauksen peruminen Wanna GoGo-verkkosivuilta tai sovelluksesta

a) Ajoneuvo on varattava etukäteen Wanna GoGo:n verkkosivujen varausjärjestelmästä tai Wanna GoGo- mobiilisovelluksesta. Rekisteröitynyt asiakas voi käyttää ajoneuvoa varausjakson aikana. Varausjakson vähimmäismaksu on 1 tunnin hinta, vaikka vuokraus olisi alle tunnin kestoinen.

b) Varausten luominen, muuttaminen tai peruuttaminen voidaan tehdä 24 tuntia vuorokaudessa Wanna GoGo-verkkosivuston ja mobiilisovelluksen kautta, kirjautumalla palveluun käyttäjätunnuksella, joka on rekisteröityessä annettu sähköpostiosoite ja salasana.

c) Ajoneuvot luovutetaan asiakkaan käy ttöön vasta varausajan a l k a m i s a j a n k o h t a n a . A j o n e u v o j e n s a a t a v u u s o n n ä h t ä v ä n ä mobiilisovelluksen kautta. Ajoneuvoa saa käyttää vain varauksen ajan ja ajoneuvo tulee palauttaa ennen vuokrauksen enimmäisajan päättymistä. Mikäli ajoneuvo palautetaan ennen varauksen päättymisaikaa, vuokran hinta laskutetaan alkuperäisen varausjakson mukaisesti.

d) Varauksen jatkamiseksi on luotava uusi varaus nykyisen varauksen jälkeen, mikäli ajoneuvo on vapaana. Varausta ei voi peruuttaa, kun suunniteltu aloitusaika on saavutettu.

e) Palvelu pidättää oikeuden tarkistaa käyttäjän henkilöllisyys ja hylätä varauksen, jos hänen henkilöllisyydestään on epäilyksiä.

f) Varauksen voi peruuttaa veloituksetta 72 h ennen varauksen alkua 7

g) Varauksen peruuttamisesta peritään 50 % vuokrauksen hinnasta, jos varaus peruutetaan 24-72 h ennen varauksen alkua.

h) Varauksen peruuttamisesta peritään 100 % hinta mikäli varaus peruutetaan 0-24 h ennen varauksen alkua.

8. Wanna GoGo- ajoneuvon noutaminen ja palauttaminen

a) Wanna GoGo- ajoneuvot ovat rekisteröityneiden asiakkaiden käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Ajoneuvot noudetaan ja palautetaan niille määrätyille parkkipaikoille. Parkkipaikat ja niistä löytyvät ajoneuvot ovat erikseen nähtävillä mobiilisovelluksessa ”P”-merkin alla olevassa infossa.

b) Varauksen aikana Asiakas avaa ja lukitsee ajoneuvon ovet Wanna GoGo -mobiilisovelluksen avauspainikkeella.

c) Asiakas tarkastaa ajoneuvon kunnon ja mahdolliset uudet vauriot valokuvataan mobiilisovelluksen avulla. Asiakkaan tulee ilmoittaa ajoneuvon viat tai epäkohdat Palvelun asiakaspalveluun. Esimerkkejä vioista tai vaurioista, jotka tulee ilmoittaa: • Ajoneuvon turvalaitteiden toiminta • Ajoneuvon hallintalaitteiden toiminta • Ajoneuvon vika- tai virheilmoitukset mittaristossa • Mahdolliset vauriot auton ulko- tai sisäpuolella • Epänormaali lika

d) Ennen liikkeelle lähtöä, Asiakas ottaa ajoneuvon avaimet hansikaslokerosta ja varmistaa tarkistuslistan mukaisesti ajoneuvon varusteet ja asiakirjat. • Parkkikiekko • Lumiharja • USB-laturi • Ajoneuvon avaimet • Matot • Ohje ajoneuvon vuokraukseen ja varustelista • Nokkakärryt ja kuormaliinoja (pakettiautot) 8

e) Ennen vuokrauksen päättymistä, Asiakas tankkaa ajoneuvon polttoainesäiliön täyteen ajoneuvoon kuuluvaa polttoainetta.

f) Vuokrauksen päättyessä, Asiakas palauttaa ajoneuvon lähtöpisteeseen, sammuttaa ajoneuvon, sulkee ikkunat ja ovet. Ovia ei kuitenkaan lukita avaimista vaan Asiakas jättää avaimet ajoneuvon sisälle hansikaslokeroon. Auton ulkopuolella asiakas lukitsee auton ovet mobiilisovelluksesta ja päättää varauksen.

g) Mikäli vuokrauksen aloituksessa, sen aikana tai päättämisessä ilmenee ongelmia, tulee Asiakkaan olla yhteydessä Palvelun asiakaspalveluun.

9. Palvelun velvollisuudet ja vastuut

a) Palvelu huolehtii, että ajoneuvo on käyttökuntoinen ja noudettavissa vuokrauksen ajankohtana.

b) Palvelu tarkastaa ajoneuvojen kunnon ja siisteyden tarpeen mukaan, mutta yhteiskäyttöautoilun luonteesta johtuen, ei ajoneuvojen tarkastaminen ole jokaisen vuokrauksen jälkeen mahdollista.

c) Mikäli Asiakkaan vuokraaman ajoneuvon nouto viivästyy ja viivästyminen johtuu Palvelusta, eikä tästä ole tiedotettu Asiakasta riittävästi etukäteen, Asiakkaalla on oikeus vaatia alennusta, korvausta tai sopimuksen purkua.

d) Wanna GoGo pyrkii kaikin keinoin ylläpitämään palvelua, mutta mikäli palvelussa ilmenee tekninen vika tai vuokrausta haittaava ongelma, on asiakkaalla oikeus vaatia vian tai ongelman korjaamista tai alennusta vuokran hinnasta. Mikäli ongelma tai vika palvelussa tai ajoneuvossa on niin suuri ettei Asiakas saa vuokrattua ajoneuvoa, eikä Palvelu tarjoa toista ajoneuvoa tilalle, voidaan vuokrasopimus purkaa. Kohtuullisessa ajassa korjattu ongelma tai vika ei oikeuta Asiakasta vuokrasopimuksen purkuun.

e) Korvausmäärä kaikissa ongelman tai vian aiheuttamissa alennuksissa, korvauksissa tai sopimuksen puruissa rajoittuu vuokrauksen hintaan. Palvelu ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle muita kuluja, jotka johtuvat matkan jatkamisesta muulla kuin Palvelun ajoneuvolla. 9

f) Palvelu ei vastaa eikä korvaa ajoneuvoon unohtunutta omaisuutta tai jos omaisuus on päätynyt toiselle käyttäjälle. Mikäli omaisuus päätyy Palvelulle, omaisuutta säilytetään 14 vuorokautta, jonka jälkeen se hävitetään. Omaisuuden palauttamisesta Palvelu voi perii toimistokulun.

10. Maksuehdot ja laskutus

a) Palvelu laskuttaa Asiakasta jokaisesta vuokrauksesta hinnastonsa mukaisesti. Laskutus tapahtuu Asiakkaan maksukortilta Palvelun käyttämän Stripepalvelun kautta. Stripe:n maksuehdot: https://stripe.com/payment-terms/ legal. Asiakas saa eSopimus-kuitin sähköpostiinsa vuokrauksen päättymisen jälkeen. Palvelulla on yksipuolinen muutosoikeus hintoihin. Hinta määräytyy sen mukaan mikä se on varaushetkellä ollut.

b) Asiakas valtuuttaa Palvelun veloittamaan Asiakkaan maksukortilta kaikki maksettavat vuokraerät, mukaan lukien sakot, pysäköintivirhemaksut, tullimaksut, kilometrimaksut, palveluhinnaston maksut, myöhästymis- tai polttoainemaksut.

c) Palvelu voi tehdä Asiakkaan kortille enintään 20 euron suuruisen katevarauksen vuokrauksen alussa. Palvelu ei maksa katevaraukselle korkoa

11. Tietosuoja

Wanna GoGo tarjoaa Palvelun yhdessä Eccocar SHARING S.L.- alustan kanssa. Molemmat yritykset toimivat itsenäisinä henkilöreksiterinpitäjinä ja voivat siirtää ja luovuttaa henkilötietoja toisilleen Palveluun liittyen.

Alla on kuvattuna Wanna GoGo:n henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste. Tarkemmat tiedot Eccocar SHARING S.L. yrityksen tietosuojaselosteesta on saatavilla englanniksi osoitteesta: https://www.eccocar.com/privacy-policy

Tietosuojaseloste 11. kesäkuuta 2020

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 25.5.2018 annetun asetuksen (EU) 2016/679 säännösten mukaisesti ilmoitamme sinulle: 1.

Yleiset tiedot 10 Wanna GoGo on sitoutunut kunnioittamaan käyttäjän yksityisyyttä ja sitä, että palvelun lomakkeiden kautta saadut tiedot käsitellään automaattisesti ja sisällytetään tietosuojarekisteriin asianmukaisesti rekisteröityyn automaattiseen tietokantaan, jonka vastuuyritys ja vastaanottaja on

Rental Service Finland Oy (Y-tunnus: 3005337-3,

Vilkkimäentie 13 as 3, 21420 Lieto).

Henkilötietojaan Wanna GoGo- palvelun kautta antava, on oltava 18- vuotias. Käyttäjä antaa suostumuksensa nimenomaisesti, vapaasti ja yksiselitteisesti Wanna GoGo-palvelun keräämien tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Wanna GoGo käyttää tietojen käsittelyssä mainontaan liittyviä, tilastollisia, kaupallisia ja muita saatavilla olevia markkinointiin liittyviä välineitä. Mikäli et halua henkilötietojasi käsiteltävän palvelun toimesta, älä rekisteröidy palveluun.

Käsittelystä vastaa

Rental Service Finland Oy (Y-tunnus: 3005337-3, Vilkkimäentie 13 as 3, 21420 Lieto).

Sähköpostiosoite: info@wannagogo.fi

Puhelinnumero: +358503733055

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on hallita käyttäjien pääsyä ja rekisteröintiä Wanna GoGo- palvelussa, analysoida kaluston tehokkuutta, parantaa käyttökokemusta, kehittää ja ottaa käyttöön turvallisia ja tehokkaita ajoratkaisuja sekä parantaa muita liikkuvuuspalveluun liittyviä palveluja (esimerkiksi latauspisteiden sijainti tai ajoneuvojen sijoittaminen kysynnän mukaan sekä Wanna GoGo:n ja kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluja koskevien tarjousten tarjoaminen asianomaisille osapuolille). Huomaa, että voimme myös kerätä tietoja käytetyistä reiteistä (GPS-sijainnin mukaan) ja ajoneuvon nopeusmittarin ja ajotietokoneen tiedoista (muun muassa kilometrit, kulutus, hälytykset ja varoitukset). Käsittelyn perusteena on saada suostumus palvelumme tarjoamista varten. Wanna GoGo säilyttää tietoja tilastointia varten 48 kuukauden ajan siitä hetkestä lähtien, kun viimeisen kerran kirjaudut palveluun käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Sen jälkeen henkilötiedot poistetaan ja niistä tulee nimettömiä. Tietojensiirtoja tai siirtojen vastaanottajia ovat 1. Wanna GoGo- yhteiskäyttöautopalvelun tarjoaja (Rental Service Finland Oy, Y-tunnus: 3005337-3, Vilkkimäentie 13 as 3, 21420 Lieto). 11 2. Eccocar Sharing, S.L., verotunniste (N.I.F.) B87359485, Rua das Pontes 6, Vial A, Porto do Molle, Nigrán (36350), contacto@eccocar.com ja puhelinnumero +34 678 591 037. 3. Auton vuokralle antaja (jos olet vuokraaja) tai vuokraaja (jos olet vuokralle antaja), osana varausprosessia ja palveluidemme turvallisuuden ja laadun parantamista varten. 4. Wanna GoGo-palvelu tai palvelun toimittajat, jotta he voivat tarjota palvelujaan ja toteuttaa pyydettyjä toimia Palvelun, kuten esimerkiksi keräysprosessit, asiakirjojen todentaminen, asiakassuhteiden hoito, korvaustenhallinta, puhelinkeskuspalvelujen ja palvelupisteen järjestäminen, ajoneuvokaluston käyttö ja hallinta sekä ajoneuvojen yhteyspalvelut. 5. Vakuutuskorvausten yhteydessä tiedot jaetaan tarvittaessa myös vakuutuksenantajan kanssa, jotta se voi käsitellä korvaushakemuksen. Tiedot ovat peräisin palvelusta, ajoneuvosta tai muussa tapauksessa liikkuvuuspalvelun alustan tarjoajalta, kuten yleisissä käyttöehdoissa on määritelty. Käyttäjällä on oikeus nähdä, oikaista, poistaa ja siirtää tietojaan, rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja peruuttaa käsittelyä varten antamansa suostumus milloin tahansa voimassa olevan lainsäädännön ehtojen mukaisesti. Pyynnöt ja valitukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen gdpr@wannagogo.f tai postitse osoitteeseen Rental Service Finland Oy, Vilkkimäentie 13 as 3, 21420 Lieto,. Palvelu poistaa tiedot, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai rekisteröitiin. Wanna GoGo on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi sekä niiden muuttamisen, katoamisen ja luvattoman käsittelyn tai käytön estämiseksi. Pääsy käyttäjiin liittyviin tietoihin on rajattu vain niille henkilöille, joiden on käytettävä näitä tietoja työnsä suorittamiseen, ja jotka kaikki ovat velvollisia noudattamaan samoja turvatoimia henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä. Wanna GoGo- palvelu pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä, jotta se voi mukauttaa sitä uusiin tai lainsäädännöllisiin vaatimuksiin nähden asiakkaiden oikeutetut edut huomioiden. Wanna GoGo voi lukea viestit, joita käyttäjät lähettävät toisilleen palvelun kautta, jotta se voi välttää petoksia, parantaa palvelujaan, tarjota tukea käyttäjille tai varmistaa, että käyttäjät noudattavat 12 yleisiä käyttöehtoja. Wanna GoGo- palvelu käyttää mahdollisuuksien mukaan automaattisia järjestelmiä käyttäjien välillä lähetettyjen viestien hallintaan. Wanna GoGo-palvelun kannalta on olennaisen tärkeää taata ja suojata henkilötietojesi yksityisyys ja luottamuksellisuus sovellettavan lain mukaisesti.

Tietosuojaselosteemme tavoitteena on näin ollen taata, että:

1. Tietyissä palvelun versioissa käyttäjä voi milloin tahansa muokata henkilökohtaisia tietojaan henkilökohtaisen profiilinsa kautta.

2. Voit milloin tahansa pyytää tilisi poistamista lähettämällä viestiä osoitteeseen gdpr@wannagogo.fi. Wanna GoGo- palvelu poistaa tilin käytöstä kuukauden kuluessa sillä edellytyksellä, että tietosuojaa ja tietojen säilyttämistä koskevat oikeudelliset vaatimukset täyttyvät. Suljettujen tilien henkilötiedot arkistoidaan sovellettavien sääntöjen mukaisesti lain noudattamista, petosten estämistä, maksettavien summien perimistä, riitojen ratkaisemista, teknisten ongelmien ratkaisemista, tutkintaan osallistumista, yleisten käyttöehtojen soveltamista ja muun lain salliman toimenpiteen suorittamista varten.

3. Wanna GoGo- palvelu sitoutuu täyttämään henkilötietoja koskevan salassapitovelvollisuutensa ja säilyttämisvelvollisuutensa ja olemaan välittämättä tietoja kolmansille osapuolille ilman omistajan nimenomaista suostumusta sekä toteuttamaan sovellettavan lainsäädännön edellyttämät tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet tietojen muuttamisen, katoamisen ja luvattoman käsittelyn tai käytön estämiseksi, aina käytettävissä olevan tekniikan mukaan.

4. Wanna GoGo- palvelu ei luovuta tietoja muille kuin niille kolmansille osapuolille, jotka on nimetty siirtojen vastaanottajiksi, paitsi:

a. jos meillä on velvollisuus luovuttaa tai jakaa henkilötietojasi noudattaaksemme kaikkia lakisääteisiä velvoitteita (esimerkiksi tuomioistuimen määräyksestä tai petosten tai muun rikollisuuden estämiseksi).

b. jos meidän valvottava mihin tahansa palvelun osaan sovellettavien käyttöehtojen noudattamista tai palveluihimme sovellettavien ehtojen tai sopimusten täytäntöönpanoa.

c. jos luovutamme tietoa kolmannelle osapuolelle osana liiketoimintamme ja omaisuutemme osittaista tai kokonaista myyntiä kolmannelle osapuolelle tai osana yrityksen uudelleenjärjestelyä, kuitenkin aina varmistaen, että yksityisyyteen liittyvät oikeutesi pysyvät suojattuina.

Wanna GoGo- tietosuojaseloste 13 Tietoyhteiskunnan palveluista 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 10 artiklan 2 kohdanmukaisesti Wanna GoGo on sisällyttänyt yllä mainitussa artiklassa vaadittavat tiedot ja yksityisyyden suojaa koskevat tiedot palvelunsa oikeudelliseen ilmoitukseen ja tietosuojaselosteeseen.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä kyseiset tiedot.

12. Riitakysymysten ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riitakysymykset pyritään ratkaisemaan Palvelun ja Asiakkaan välillä neuvottelemalla. Mikäli sopimukseen liittyvää erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, Asiakkaalla on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, tällöin asiasta on oltava yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Mikäli riita-asiat viedään tuomioistuimeen asti, asiat käsitellään Palvelun toiminta-alueella Turussa.

Lataa Wanna GoGo:n sovellus puhelimeesi